ORDENANÇA NÚM. 10 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL.


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ORDENANÇA NÚM. 10 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL."

Transcripción

1 ORDENANÇA NÚM. 10 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL. Article 1.- Fonament i naturalesa. Fent ús de les facultats concedides pels articles i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els art. 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004; este Ajuntament establix la Taxa de cementeri municipal, que es regirà per esta Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen a l'article 57 del Reial Decret. Article 2.- Fet imposable. Constituïx el fet imposable d esta Taxa: A) La concessió de dret funerari sobre qualsevol tipus de sepultura, construcció terreny, i també de la seua renovació. B) La transmissió de drets funeraris de qualsevol tipus de sepultura, construcció i terreny entre tercers. C) La inscripció en els registres municipals de títols de dret funerari sobre qualsevol tipus de sepultura, construcció i terreny, així com dels beneficiaris de les sepultures. D) L'expedició de documents acreditatius de qualsevol dels drets funeraris inscrits. E) La inhumació de cadàvers i restes. F) L'exhumació de cadàvers i restes. G) Les operacions de reducció de restes. H) El trasllat de cadàvers i restes dins del recinte del Cementeri Municipal. I) La cessió d'ús de vetles i de la resta d'instal lacions d'ús comú. J) L'atorgament de llicència per a la realització de construccions funeràries, així com per a la realització d'obres de reparació, reposició i manteniment. K) L'atorgament de llicència per a la col locació de làpides i qualsevol tipus d'adorn o ornamentació. Article 3.- Subjectes passius. Són subjectes passius contribuents els sol licitants de la concessió, de l'autorització o de la prestació del servici i, si és el cas, els titulars de l'autorització concedida.

2 Article 4.- Responsables. 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a les quals es referix l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, així com, en els casos que corresponga, els familiars, tutors o representants legals del difunt, l'herència jacent del difunt o els seus hereus o legataris. 2. Seran responsables subsidiaris les empreses funeràries que hagen prestat els seus servicis al subjecte passiu. Article 5.- Exempcions. Estaran exempts els servicis que es presten en ocasió de: a) Els soterraments dels cadàvers de les persones que hagen mort en el municipi, sense tindre, ni ell ni els familiars si els haguera, els mitjans econòmics suficients; quan així ho resolga l'alcaldia a la vista dels antecedents enunciats. b) Les inhumacions, les exhumacions i les autòpsies que ordene l'autoritat Judicial. Article 6.- Quota Tributària. Les tarifes d'esta Taxa seran les següents: Les tarifes d esta Taxa són les següents: A) CONCESSIONS I EXPEDICIÓ DE TÍTOLS 1. Per la concessió de dret funerari, la inscripció en el registre municipal i l expedició de títols acreditatius, sobre: a) Ninxos 450,00 b) Ossaris i columbaris 450,00 c) Panteons 2.500,00 d) Capelles 1. Model ,00 2. Model ,00 2. Per la renovació de la concessió dels drets funeraris descrits en el punt 1 anterior: 75 % 3. Per la transmissió de cada concessió de dret funerari i de propietat si és el cas, inscripció en el registre municipal i expedició de títol acreditatiu:

3 a) En actes inter vius 20,00 b) En actes mortis causa 15,00 4. Per l expedició de tot tipus de certificats referits al Cementeri o al seus registres 7,00 B) INHUMACIONS I EXHUMACIONS 1. Per la inhumació de cadàvers, restes procedents d'intervencions quirúrgiques, mutilacions i accidents o avortaments; els treballs complementaris; l'expedició de les autoritzacions corresponents i la inscripció en els registres municipals en: a) Ninxos 50,00 b) Ossaris i columbaris 50,00 c) Panteons i fosses 75,00 d) Capelles 1. Model 1 75,00 2. Model 2 75,00 e) Fossa Comuna 15,00 2.Per l'exhumació de cadàvers i de restes; l'expedició de les autoritzacions corresponents i la inscripció en els registres municipals, segons el cas: a) Si després de l exhumació del cadàver o de restes es fa la reinhumació immediata en la mateixa sepultura. 50,00 b) Si després de l exhumació del cadàver o de restes es fa la reinhumació immediata en la mateixa sepultura al mateix temps que s inhuma un altre cadàver. 100,00 c) Si després de l exhumació del cadàver o de restes es fa la reinhumació immediata en una altra sepultura. 75,00 d) Si després de l exhumació del cadàver o de restes es fa la reinhumació immediata en una altra sepultura al mateix temps que s inhuma un altre cadàver. 125,00 e) Si després de l exhumació del cadàver o de restes es fa la reinhumació immediata en fossa o ossari comú. 65,00

4 La quantia de les taxes d'este apartat, inclouen els treballs de tancament de ninxos que corresponguen, sense incloure despeses pel servici de reducció de restes. 3. Per la reducció de restes, expedició de les autoritzacions corresponents i inscripció en els registres municipals. 25,00 C) ATORGAMENTS DE LLICÈNCIES I CESSIÓ DE SALES 1. Llicència per a fer construccions funeràries, s aplicará sobre el cost total el percentatge següent. 2 % 2. Llicència per a fer obres de reparació, reposició i manteniment de construccions particulars, s aplicarà sobre el cost total el percentatge següent (la taxa mínima és de 6,00 ) : 1,50 % 3. Llicència per a col locar: a) Làpides en ninxos, ossaris individuals i columbaris. 15,00 b) Làpides en fosses. 20,00 4. La cessió d ús de sales i instal lacions per a embalsamaments, condicionament, dipòsit o altres operacions sobre cadàvers i restes, així com l expedició de les autoritzacions corresponents: a) Per hora 15,00 b) Per dia complet 100,00 Article 7.- Meritació, Liquidació i Ingrés. 1. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan comence el servici o la realització de les operacions o activitats que constituïxen el fet imposable de la taxa. Als dits efectes, s'entendrà iniciat el servici o la realització de les operacions o activitats, quan se sol liciten les concessions de dret funerari, la seua renovació, la transmissió del dret funerari, la seua inscripció, l'expedició de documents, les llicències per a obrar en el cementeri, les operacions funeràries, i l'ús de sales i instal lacions.

5 2. En les concessions de terrenys per a panteons i capelles, la meritació es produirà en el moment de l'atorgament de l'autorització de la concessió. 3. La liquidació que es gire en el moment de la sol licitud dels drets o servicis funeraris tindrà la consideració de provisional. Vista l'autorització definitiva concedida, es podrà girar una liquidació complementària si s'observen servicis funeraris diferents dels sol licitats o es comprova que el cost real de les obres és superior al presentat en el moment de la sol licitud. 4. No es durà a terme el fet imposable d'esta Taxa fins no tindre constància del pagament del dret corresponent, per mitjà de la presentació del justificant oportú. 5. En tot el referent a la documentació a aportar per a la sol licitud de concessió de drets funeraris i resta de servicis referits en este text, caldrà ajustar-se al que disposa l'ordenança General Reguladora del Servici del Cementeri Municipal. 6. En el cas que les concessions autoritzades tornaren a l'ajuntament abans de conclòs el seu termini, s'aplicarà l'ordenança General Reguladora del Servici del Cementeri Municipal. Article 8.- Infraccions i Sancions. En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que hi corresponguen en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen. Disposició Final. Esta Ordenança Fiscal amb les modificacions corresponents, en virtut de l'acord plenari de , entrarà i seguirà en vigor mentres no s'acorde la seua modificació o derogació expressa el mateix dia que es publique en el BOP ( ). Mutxamel, 9 de febrer de 2010 L ALCALDESSA, EL SECRETARI, Firmat, Asunción Llorens Ayela Firmat, Esteban Capdepón Fernández

6 ORDENANZA Nº 10 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL. Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades concedidas por los artículos y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004; este Ayuntamiento establece la Tasa de cementerio municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto. Artículo 2.- Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la presente Tasa: A) La concesión de derecho funerario sobre cualquier tipo de sepultura, construcción y terreno, así como su renovación. B) La transmisión de derechos funerarios de cualquier tipo de sepultura, construcción y terreno entre terceros. C) La inscripción en los registros municipales de títulos de derecho funerario sobre cualquier tipo de sepultura, construcción y terreno, así como de los beneficiarios de las sepulturas. D) La expedición de documentos acreditativos de cualquiera de los derechos funerarios inscritos. E) La inhumación de cadáveres y restos. F) La exhumación de cadáveres y restos. G) Las operaciones de reducción de restos. H) El traslado de cadáveres y restos dentro del recinto del Cementerio Municipal. I) La cesión de uso de velatorios y del resto de instalaciones de uso común. J) El otorgamiento de licencia para la realización de construcciones funerarias, así como para la realización de obras de reparación, reposición y mantenimiento de las mismas. K) El otorgamiento de licencia para la colocación de lápidas y cualquier tipo de adorno u ornamentación.

7 Artículo 3.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión, de la autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida. Artículo 4.- Responsables. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como, en los casos que corresponda, los familiares, tutores o representantes legales del fallecido, la herencia yaciente del difunto o los herederos o legatarios del mismo. 2. Serán responsables subsidiarios las empresas funerarias que hayan prestado sus servicios al sujeto pasivo. Artículo 5.- Exenciones. Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de: a) Los enterramientos de los cadáveres de las personas que habiendo fallecido en el municipio, careciesen, tanto él como los familiares si los hubiese, de los medios económicos suficientes y así lo resuelva la Alcaldía a la vista de los antecedentes enunciados. b) Las inhumaciones que ordena la Autoridad Judicial así como las exhumaciones y autopsias que ordene esa misma autoridad. Artículo 6.- Cuota Tributaria. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: A) CONCESIONES Y EXPEDICION DE TÍTULOS 1. Por la concesión de derecho funerario, inscripción en el registro municipal de la misma y expedición de títulos acreditativos, sobre: a) Nichos 450,00 b) Osarios y columbarios 450,00 c) Panteones 2.500,00 d) Capillas 3. Modelo ,00 4. Modelo ,00 2. Por la renovación de la concesión de los derechos

8 funerarios descritos en el punto 1 anterior: 75 % 3. Por la transmisión de cada concesión de derecho funerario y de propiedad en su caso, inscripción en el registro municipal de la misma y expedición de título acreditativo: a) En actos ínter vivos 20,00 b) En actos mortis causa 15,00 4. Por la expedición de todo tipo de certificaciones referidas al Cementerio o a sus registros 7,00 B) INHUMACIONES Y EXHUMACIONES 1. Por la inhumación de cadáveres, restos procedentes de intervenciones quirúrgicas, mutilaciones y accidentes o abortos; la realización de los trabajos complementarios a la misma; la expedición de las autorizaciones correspondientes y la inscripción en los registros municipales en: a) Nichos 50,00 b) Osarios y columbarios 50,00 c) Panteones y fosas 75,00 d) Capillas 1. Modelo 1 75,00 2. Modelo 2 75,00 e) Fosa Común 15,00 2. Por la exhumación de cadáveres y de restos; la expedición de las autorizaciones correspondientes y la inscripción en los registros municipales, según el caso: a) Si tras la exhumación de cadáveres o de restos se va a producir reinhumación inmediata en la misma sepultura. 50,00 b) Si tras la exhumación del cadáver o de restos se va a producir su reinhumación inmediata en la misma sepultura simultáneamente a la inhumación de otro cadáver. 100,00 c)si tras la exhumación del cadáver o de restos se va a producir su reinhumación inmediata en otra sepultura. 75,00 d) Si tras la exhumación del cadáver o de los restos se va a producir su reinhumación en otra sepultura simultáneamente a la inhumación con otro cadáver. 125,00 e) Si tras la exhumación del cadáver o de los restos se va a

9 producir su reinhumación inmediata en fosa u osario común 65,00 La cuantía de las tasas de este apartado, incluyen los trabajos de cerramiento de nichos que correspondan, no incluyendo la cuantía de los servicios de reducción de restos. 3. Por la reducción de restos, expedición de las autorizaciones correspondientes e inscripción en los registros municipales. 25,00 C) OTORGAMIENTOS DE LICENCIAS Y CESION DE SALAS 1. Licencia para la realización de construcciones funerarias, se aplicará sobre el coste total de las mismas el siguiente porcentaje. 2 % 2. Licencia para la realización de obras de reparación, reposición y mantenimiento sobre construcciones particulares, se aplicará sobre el coste total de las mismas el siguiente porcentaje (siendo la tasa mínima de 6,00 ) : 1,50 % 3. Licencia para la colocación de: a) Lápidas en nichos, osarios individuales y columbarios. 15,00 b) Lápidas en fosas. 20,00 4. La cesión de uso de salas e instalaciones para la práctica de embalsamamientos, acondicionamiento, depósito u otros operaciones sobre cadáveres y restos y expedición de las autorizaciones correspondientes: a) Por hora 15,00 b) Por día completo 100,00 Artículo 7.- Devengo, Liquidación e Ingreso. 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de las operaciones o actividades que constituyen el hecho imponible de la tasa. A dichos efectos, se entenderá iniciada la prestación del servicio o la realización de las operaciones o actividades, cuando se soliciten las concesiones de derecho funerario, su renovación, la transmisión del derecho funerario, su inscripción, la expedición de documentos, las licencias para obrar en el cementerio, las operaciones funerarias, y el uso de salas e instalaciones.

10 2. En las concesiones de terrenos para panteones y capillas, el devengo se producirá en el momento del otorgamiento de la autorización de la concesión. 3. Las liquidaciones que se giren en el momento de la solicitud de los derechos o servicios funerarios tendrá la consideración de provisional, pudiéndose girar una liquidación complementaria cuando, a la vista de la autorización definitiva concedida, se observen servicios funerarios diferentes a los solicitados, o bien se compruebe que el coste real de las obras es superior al presentado en el momento de la solicitud. 4. No se llevará a cabo el hecho imponible de esta Tasa hasta no tener constancia, mediante la presentación del oportuno justificante, del pago del derecho correspondiente. 5. En todo lo referente a la documentación a aportar para la solicitud de concesión de derechos funerarios y resto de servicios referidos en este texto, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora del Servicio del Cementerio Municipal. 6. En el caso de que las concesiones autorizadas revertieran al Ayuntamiento antes de concluido el plazo de las mismas, se aplicará lo fijado en la Ordenanza General Reguladora del Servicio del Cementerio Municipal. Artículo 8.- Infracciones y Sanciones. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. Disposición Final. La presente Ordenanza Fiscal con sus correspondientes modificaciones entrará y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa, en virtud del acuerdo plenario de , el mismo día de su publicación en el B.O.P ( ). Mutxamel, a 9 de febrero de 2010 LA ALCALDESA, EL SECRETARIO, Fdo. Asunción Llorens Ayela Fdo. Esteban Capdepón Fernández

11

Sitemap